Regulamin

 

+48 798 094 412
Darłówko
info@apartamenty-diament.pl

I. Informacje Ogólne    

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowa wynajmu Apartamentu, rezerwacja).

Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.apartamenty-diament.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy.

Operator apartamentów Diament – LMK BUD Sp. z o.o.

II. Rezerwacje

1. Klient kontaktuje się telefonicznie, wypełnia formularz kontaktowy/dokonuje rezerwacji na stronie www.apartamenty-diament.pl,  przesyła na adres e-mail: info@apartamenty-diament.pl zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji.

2. Operator Apartamentów Diament przesyła na adres e-mail Klienta, wstępne potwierdzenie rezerwacji. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie przez Klienta wpłaty zadatku w ustalonym terminie w wysokości 30% wartości pobytu na wskazany numer konta.

3. Rezerwacja zostaje potwierdzona z dniem zaksięgowania na koncie operatora Apartamentów Diament wymaganej kwoty.

4. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty za usługę.

5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez operatora Apartamentów Diament telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

III. Warunki płatności

1. Wymagana wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w ustalonym terminie.

2. Pozostałą część opłaty prosimy uregulować przelewem przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu.

3. Klient obowiązany jest do uregulowania opłaty klimatycznej w wysokości 3 PLN/osoba z dobę (pobierana na rzecz UM Darłowo).

 4. Pozostałe opłaty: opłata za końcowe sprzątanie apartamentu w wysokości 230 zł (jednorazowa).

IV. Warunki pobytu

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem recepcji, w zależności od dostępności Apartamentu.

2. Klient obowiązany jest  do poinformowania operatora Apartamentów Diament o ewentualnym zagubieniu kluczy od Apartamentu lub wyrządzonych w nim szkodach i niezwłocznego pokrycia kosztów strat. Wysokość odszkodowania ustalana jest według własnej kalkulacji operatora Apartamentów Diament.

3.Klienci zamieszkujący w Apartamentach Diament zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. Zabrania się palenia papierosów w Apartamentach, łamania zasad P.Poż., BHP, niszczenia Apartamentu lub wynoszenie z Apartamentu jego jakichkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć Apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie operator Apartamentów Diament jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami, które pozwolą na doprowadzenie Apartamentu do stanu poprzedniego.

4. W przypadku rażącego naruszenia określonych zasad, operator Apartamentów Diament jest  uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu w asyście Policji.

V.Ochrona danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informujemy, iż:

1) Administratorem klienta danych osobowych jest firma LMK BUD Sp z o.o. (operator Apartamentów Diament). Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

2) Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.

4) Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

5) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

6) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości firmy LMK BUD Sp. z o.o.

7) Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres 10 lat.

8) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje informacje.Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LMK BUD Sp. z o.o.. Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez firmę, zapewniamy ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Zapewniamy gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Umowy. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w zawartej umowie, jak i na dalszych etapach trwania umowy , w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego.

Administrator danych oraz jego dane kontaktowe

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej: e-mail:info@apartamenty-diament.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzania danych:

wykonanie umowy na linii Administrator – użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”)

Podstawy prawne:art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Okres przetwarzania:

do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzanie danych osobowych, które wynikają z aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Cele przetwarzania danych:

pomiary statystyczne  (dalej „statystyka”)marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych)  produktów i usług  administratora (dalej również „marketing własny”).

Podstawy prawne:art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania:do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Cele przetwarzania danych:marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług  podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).

Podstawy prawne:art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

Okres przetwarzania:do czasu wycofania zgody

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz usługi. Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Administratorem. Usunięcie danych osobowych nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz podmioty współpracujące. m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa

Administrator może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

  • świadczenia usług;
  • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Call Now ButtonZadzwoń